wróć

Szkolenie dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Szkolenie dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica serdecznie zaprasza przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica lub oddelegowanych pracowników w/w punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych i kontrolą sprzedaży.

 

Realizatorem szkolenia będzie Pan Jan Szymula trener, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień.

 

Szkolenie stacjonarne odbędzie się 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103 w sali posiedzeń (parter)
.

 

Mając na względzie tematykę poruszanych zagadnień zachęcamy Państwa do skorzystania z przedmiotowego szkolenia.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa
w szkoleniu w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) pod numerem:

18 262 22 03 wew. 41 w godz. od 9.00 – 15.00.

 

 

Szkolenie pt. „Warunki korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- szkolenie w formie stacjonarnej.

Harmonogram szkolenia:

1. Najważniejsze fakty związane z procesem uzależnienia.

2. Skala zjawiska w Polsce – statystyki.

3. Zagrożenia związane z konsumpcją alkoholu.

4. Wzory spożycia alkoholu w Polsce.

5. Przybliżenie problemu alkoholizmu wśród nieletnich.

6. Sprzedaż alkoholu nieletnim – statystki, badania.

7. Omówienie „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” – interpretacja przepisów m. in.:

  • Art. 14-16 (kiedy i w jakich sytuacjach nie wolno podawać / sprzedawać alkoholu)
  • Art. 18 (w jakich okolicznościach i z jakich powodów może zostać cofnięte zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych)
  • Art. 2 (najbliższa okolica zakres oraz interpretacja prawna pojęcia)
  • Art. 43-45 (omówienie konsekwencji prawnych wynikających z łamania obowiązków wynikających z korzystania z zezwoleń).

8. Uświadomienie konsekwencji prawnych, moralnych, społecznych wynikających
z nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu – praca na przypadku.

9. Odmowa sprzedaży – trudność, którą można pokonać; zapoznanie z procedurą skutecznej, asertywnej odmowy – film instruktażowy.

10. Ukazanie sposobów wspomagających współpracę Sprzedawcy z M/GKRPA, Policją, Strażą Miejską nakierowanej na respektowanie obowiązków wynikających
z korzystania z zezwoleń.

11. NOWOŚĆ! Nasilenie kontroli przedsiębiorców pod kątem prawdziwości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych:

a. NIK o obowiązku kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych- raport 2013

b. organy uprawnione do przeprowadzenia kontroli

c. sposoby kontroli wartości sprzedaży napojów alkoholowych

d. prawa i obowiązki po stronie kontrolującego i kontrolowanego

e. dobre praktyki - rady dla przedsiębiorców

f. konsekwencje niezgodności oświadczeń ze stanem faktycznym.

12. Rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia.

 

Czas trwania szkolenia: 90 min.

 

Tagi