wróć

Powstaje Plan Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2016 – 2023

Szanowni Państwo,

Gmina Szczawnica przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2016 – 2023, który określa działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju obszaru Uzdrowiska. Konieczne jest dalsze podejmowanie aktywnych działań pozwalających na zdynamizowanie rozwoju markowego produktu turystycznego jakim zarówno w skali Małopolski, jak i całego kraju, jest uzdrowisko i jego oferta wypoczynkowo-lecznicza. Istotne jest także stworzenie czytelnych ram dla szeregu podmiotów życia społeczno-gospodarczego, a także przyszłych inwestorów, pokazujących preferowane i pożądane kierunki rozwoju Szczawnicy, jako uzdrowiska i ważnego ośrodka turystyczno-rekreacyjnego.

Chciałbym, aby praca nad dokumentem była okazją do wspólnej refleksji nad dalszym rozwojem Uzdrowiska i pożądanymi kierunkami zmian w Szczawnicy. Mam nadzieję, że w proces prac nad Planem zaangażuje się szeroki kręg osób, tak aby wprowadzane zmiany cieszyły się powszechną akceptacją i aby w proces realizacji działań zapisanych w Planie Rozwoju Uzdrowiska włączyło się jak największe środowisko mieszkańców miasta oraz organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych prowadzących tutaj swoją działalność.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach zarówno właścicieli ośrodków sanatoryjnych, hoteli, pensjonatów, jak i ich klientów. To Państwo wiecie najlepiej czego najbardziej potrzeba odwiedzającym Szczawnicę i jakie są ich problemy oraz oczekiwania. Zebrane opinie pozwolą nam lepiej zdiagnozować nasze atuty i słabości dostrzegane zarówno przez mieszkańców, jak i naszych gości. Państwa uwagi i komentarze przyczynią się do opracowania dokumentu pełniejszego i bardziej odpowiadającego potrzebom branży turystyczno-uzdrowiskowej, a w konsekwencji zwiększającego konkurencyjność naszego Uzdrowiska na rynku regionalnym i ponadregionalnym.

Link do ankiety

Ważną kwestią w procesie opracowania Planu jest wpisanie planów i zamierzeń zarówno władz samorządowych Gminy Uzdrowiskowej Szczawnicy, jak też wszystkich „aktorów” życia społeczno-gospodarczego miasta. Nowy okres programowania w Unii Europejskiej to nowe możliwości realizacji projektów uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednakże warunkiem umożliwiającym staranie się o środki w ramach poddziałania 6.3.2. jest wpisanie się ze swoim projektem do Planu rozwoju uzdrowiska.
Zachęcam przedsiębiorstwa zainteresowane uwzględnieniem swoich projektów w opracowywanym Planie Rozwoju Uzdrowiska do wypełniania Karty zgłoszenia zadania do PRU.

Link do Karty zgłoszenia 

Ankiety i karty projektów zbierane będą do 15 marca 2016 roku.

Serdecznie zachęcam do współtworzenia Planu rozwoju uzdrowiska i współdziałania na rzecz rozwoju naszego Uzdrowiska.

Z poważaniem

Grzegorz Niezgoda

Burmistrz Szczawnicy


Informacje o naborze

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych
RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16


 

Komunikat

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zakończył się proces naboru kart zadań do Planu Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica. W przypadku pytań lub potrzeby konsultacji prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Kitą, tel.:18 262 22 03 w. 35, mail: infrastruktura@szczawnica.pl

 


Przedłużenie terminu składania  kart projektów  do 20 marca 2016 roku.


Zapytanie na opracowanie PRU - 04.02.2016 r. (format .doc)


29.09.2016 r.

Zaproszenie do złozenia oferty na opracowanie analizy finansowo ekonomicznej   .pdf


07.10.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty    .pdf

 

 

 

 
Zaproszenie na spotkanie w sprawie Planu Rozwoju Uzdrowiska w dniu 02.03.2016 r.


Interpretacja Urzędu Marszałkowskiego dotycząca przesłanych pytań

Odpowiedzi   .docx   .pdf

 

Nowe odpowiedzi UMWM w sprawie kwalifikowalności działań (14.03.2016 r.)

Odpowiedzi 2     .doc     .pdf

 


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM):  

 

www.rpo.malopolska.pl

 


  Plan Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2016 – 2023 - prezentacja
(plik do pobrania)

 


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informuję, że 5 lipca 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy planów rozwoju uzdrowisk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.


http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-2--wsparcie-miejscowosci-uzdrowiskowych---ocena-planow-rozwoju-uzdrowisk#wyniki-123

 
W ramach właściwego etapu wyboru projektów o dofinansowanie ze środków RPO WM 2014 – 2020 w ramach poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych mogą ubiegać się projekty znajdujące się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planów rozwoju uzdrowisk zatwierdzonych przez IZ RPO WM.
 
Nabór na projekty w ramach przedmiotowego poddziałania potrwa do 31.10.2016 r.

 

UCHWAŁA NR XXII/162/2016 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Uzdrowiska Szczawnica na lata 2016-2023”

uchwała w BIP

 


24.11.2017 r.

Nabór kart zgłoszenia zadań do Aktualizacji Planu Rozwoju Uzdrowiska

 


 23.04.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizą finansową dla projektu pn:

„Zagospodarowanie uzdrowiskowego centrum Szczawnicy związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej etap II”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu pn: „Zagospodarowanie uzdrowiskowego centrum Szczawnicy związanego z rewitalizacją przestrzeni publicznej etap II”. spełniającego kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. dla projektów w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych.

 Zaproszenie do złożenia oferty ...   (.pdf do pobrania)

 Zaproszenie do złożenia oferty ...   (.pdf do pobrania, skan, podpisany)
 

 

Tagi