wróć

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przystąpił do opracowywania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023. Program Rewitalizacji koncentruje się na najbardziej problemowych obszarach, przedstawia spójną wizję obszaru zdegradowanego, zapewnia kompleksowość działań, ich koordynację i synergię w sferze infrastrukturalnej, społecznej, środowiskowej oraz umożliwia większe zaangażowanie interesariuszy na terenie Gminy w zaplanowane działania.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
• mieszkańcy Gminy,
• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
• organy władzy publicznej;
• inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 marca 2017 roku do 5 kwietnia 2017 roku w formie:

- zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres infrastruktura@szczawnica.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 6 marca 2017 roku do 5 kwietnia 2017 roku;
- zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pani Małgorzata Kita, Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica pokój nr 110, adres poczty elektronicznej: infrastruktura@szczawnica.pl, w godzinach pracy urzędu;
- spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 20 marca 2017 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnicy, ul. Szalaya 103 (sala obrad). Podczas spotkania omówiony zostanie projekt Programu Rewitalizacji.


Materiały tj. projekt Gminnego Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023 i formularz konsultacyjny dostępne będą od 6 marca 2017 r.:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Programy i Granty”, podrozdział „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica”,
- na stronie internetowej Gminy w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica”,
- w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, pok. nr 110 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Tagi