wróć

ZDOBĄDŹ WŁASNY SZCZYT - Twoja szansa na pracę

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Zdobądź własny szczyt- nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny naszych działań będzie aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w powiecie Nowotarskim, Sądeckim, Limanowskim, Suskim oraz ich otoczenia prowadząca do zwiększenia szans na ich zatrudnienie. Ilość uczestników ograniczona. REKRUTACJA już trwa. Udział w jest w 100% bezpłatny.

Dla kogo – trzeba spełniać min. 2 kryteria.

• Osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub niekatywne (nie studiujące, nie uczące się)
• Osoby korzystające z pomocy MOPS,GOPS, OPS
• Osoby korzystające z pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
• Osoby z niepełnosprawnością orzeczoną
• Osoby z rodzin wielodzietnych (3+),
• Osoby dotknięte bezrobociem rodzinnym,
• Osoby opiekujące się osobą zależną,
• Osoby zagrożone wykluczeniem z powodu rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
• Osoby należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, migranci lub osoby obcego pochodzenia
• Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań.

W ramach projektu oferujemy różnorodne i kompleksowe formy wsparcia, pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, jak:

• Indywidualne spotkania z doradcą- budowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
• Indywidualne i/lub grupowe spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, warsztaty aktywizacyjne, spotkania z trenerem zatrudnienia wspieranego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
• Kursy/szkolenia zawodowe (podnoszące już posiadane kwalifikacje lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji)- ukierunkowane na przyszły staż-pracę.
• Wizyty u specjalistów (prawnika, wizażysty, lekarza, terapeuta, mediator),
• Kurs komputerowy ECDL Base, z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe (6,65 zł/godz. netto), certyfikat,
• Kurs nauki języka obcego z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe (6,65 zł/godz. netto), certyfikat,
• Staże zawodowe (3-4 mc) z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe 1700 zł, netto.

Dla uczestników możliwy jest:
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 i/lub osobą zależną podczas udziału w szkoleniach. (13zł/brutto za godzinę),
• zwrot kosztów dojazdu dla osób, które będą dojeżdżać na zajęcia.

Informacje i szczegóły:
Rekruter: Krzysztof Sondej- 570 500 789, k.sondej@printstudio.com.pl
Doradcy: powiat nowotarski, suski: 570-400-793, 570-400-736
powiat limanowski, nowosądecki: 513-682-441

Tagi