wróć

Nabór na stanowisko pracy ds. księgowości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko pracy ds. księgowości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

OA.211.3.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica

1. Stanowisko pracy – 1 etat: stanowisko pracy ds. księgowości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki
- ekonomiczne 
- finanse
- rachunkowość
- podatki
b) znajomość przepisów prawa regulujących zakres tematyczny stanowiska (w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego);
c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
d) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
e) nieposzlakowana opinia;
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na w/w stanowisku.

3. Wymagania dodatkowe
a) biegła znajomość komputerowych programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstowy, poczta elektroniczna),
b) umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji,
c) bardzo dobra organizacja pracy własnej
d) samodzielność, odporność na stres, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywno
e) doświadczenie w pracy w księgowości,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatkiem od środków transportowych, a w szczególności:
a) systematyczne gromadzenie i aktualizacja deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz deklaracji na podatek od środków transportowych
b) dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu: sprawdzanie terminowości składania deklaracji, stwierdzenie formalnej poprawności składanych deklaracji, ustalanie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.
c) prowadzenie księgowości analitycznej w tym: księgowanie wpłat bieżących i zaległych, ewidencja przypisów, odpisów wpłat i zwrotów, kontrola terminowości wpłat, naliczanie i księgowanie odsetek od nieterminowych wpłat, dokonywanie analizy i uzgodnień kont, prowadzenie inwentaryzacji kont
d) aktualizacja baz danych rejestrów gminnych właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz posiadaczy środków transportowych objętych podatkiem od środków transportowych

2) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z opłatą od posiadania psów, a w szczególności, prowadzenie rejestru właścicieli psów zobowiązanych do regulowania opłaty, prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie opłaty j/w

3) Prowadzenie spraw związanych z opłatą targową, w tym: jej ewidencji.

4) Prowadzenie spraw dotyczących udzielania ulg, odroczeń, umorzeń oraz rozkładania na raty w  zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od środków transportowych,  opłaty uzdrowiskowej oraz miejscowej, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej, w tym:
a) prowadzenie postępowań
b) sporządzanie decyzji
c) załatwianie odwołań od decyzji
d) przesyłanie odwołań do instytucji odwoławczych
e) prowadzenie rejestru udzielonych ulg
f) sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonych ulg

5) Prowadzenie windykacji należności i egzekucji w części prowadzonych przez siebie spraw

6) Przygotowywanie sprawozdań cząstkowych do sprawozdania Rb 27 s z dochodów jednostki Urząd Miasta i Gminy w części prowadzonych podatków i opłat

7) Opracowywania analiz, wyliczeń oraz zestawień porównawczych w miarę potrzeb i w zakresie prowadzonych przez siebie spraw

8) Wykonywanie w terenie kontroli objętych przydziałem czynności.

9) Prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Miasta i Gminy

10) Wykonywanie innych zadań zleconych

5. Warunki pracy:
a. wymiar czasu pracy – pełny etat,
b. wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica /Zarządzenie BMiG nr.26/2009 z póz. zmianami/
c. Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony – warunkiem przedłużenia umowy na czas nieokreślony jest ukończenie służby przygotowawczej i złożenie ślubowania.
d. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 godz.

6. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych.
We wrześniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:
a. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt,
b. list motywacyjny,
c. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
d. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
f. kwestionariusz osobowy  dla ubiegających się o pracę
g. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość komputerowych programów biurowych lub oświadczenie o znajomości komputerowych programów biurowych,
h. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
i. zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o niekaralności,
j. oświadczenie kandydata o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
k. kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 26.10.2017 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko pracy ds. księgowości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi”, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, w Sekretariacie bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103.
Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.

9. Informacje dodatkowe.
Po upływie terminu składania dokumentów Zespół ds. rekrutacji niezwłocznie dokona ich oceny, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania formalne zostaną dopuszczeni do II-go etapu kwalifikacji oraz zostaną powiadomieni stosownym pismem o terminie, miejscu i sposobie wyłaniania kandydata.
Wyniki naboru na ww. stanowisko zostaną upowszechnione na stronie internetowej www.szczawnica.pl, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Szczawnica, dnia 11.10.2017 r.

 

Tagi