wróć

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – wydatków

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica

1) Stanowisko pracy – 1 etat: stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej – wydatków


2) Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) wykształcenie: wyższe,  preferowane kierunki ekonomiczne: finanse, rachunkowość
b) doświadczenie w pracy w księgowości;
c) znajomość przepisów prawa regulujących zakres tematyczny stanowiska (w szczególności: ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o finansach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa kodeks postępowanie administracyjnego);
d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
e) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
f) nieposzlakowana opinia;
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na w/w stanowisku;

3) Wymagania dodatkowe
a) biegła znajomość komputerowych programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstowy, poczta elektroniczna),
b) umiejętność analitycznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji,
c) bardzo dobra organizacja pracy własnej
d) samodzielność, odporność na stres, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność.

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie spraw księgowości budżetowej polegających na dekretowaniu i księgowaniu dokumentów księgowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont  oraz uzgadnianiu, analizowaniu i dokumentowaniu operacji gospodarczych w zakresie:
a) budżetu (organu) Miasta i Gminy Szczawnica
b) wydatków jednostki Urząd Miasta i Gminy, w tym: wyodrębnionych rejestrów
c) sum depozytowych
d) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
2) księgowanie kont zespołów: środki pieniężne, rachunki bankowe, oraz rozrachunki i ich okresowe uzgadnianie;
3) prowadzenie księgowości analitycznej inwestycji do konta 080 - z podziałem na koszty inwestycyjne wg. zadań;
4) przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostki Urząd Miasta i Gminy i dochodów budżetu oraz dokonywanie analizy budżetowej zgodnie z wymogami klasyfikacji budżetowej i ustawy o rachunkowości;
5) prowadzenie ewidencji – na kontach 998 i 999 - zaangażowania wydatków budżetowych; 
6) ewidencja planu dochodów i wydatków budżetu zgodnie z klasyfikacja budżetową oraz jego aktualizacja poprzez bieżące nanoszenie zmian do planów na kontach 991 i 992;
7) prowadzenie wyodrębnionego rejestru w zakresie funduszu sołeckiego oraz rejestrów wynikających z odrębnych kont bankowych;
8) prowadzenie ewidencji i uzgadnianie przekazywanych dotacji oraz środków na wydatki dla jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury w powiązaniu z planem budżetu;
9) księgowanie naliczeń i wydatków w zakresie płac i pochodnych oraz ich okresowe uzgadnianie;
10) prowadzenie ewidencji zaliczek pracowniczych oraz kontrola terminowości ich  rozliczania;
11) okresowe uzgadnianie sald z kontrahentami;
12) uczestniczenie we wszystkich pracach okołobilansowych i sprawozdawczych;
13) sporządzanie wykazu sald kont rozrachunkowych do sprawozdawczości rocznej; 
14) przestrzeganie zasad rachunkowości i terminów w zakresie prowadzonych spraw;
15) prowadzenie wstępnej windykacji należności i zobowiązań wynikających z kont rozrachunkowych do sprawozdawczości rocznej;
16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza  Miasta i Gminy, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza.

5) Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy – pełny etat,
b) praca na terenie budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
c) budynek Urzędu Miasta i Gminy nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
d) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
e) pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony – warunkiem przedłużenia umowy na czas nieokreślony jest ukończenie służby przygotowawczej i złożenie ślubowania.
f) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 godz.

6) Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych.
W m-cu styczniu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie  Miasta i Gminy Szczawnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił  poniżej 6 %.

7) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt,
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
f) kwestionariusz osobowy  dla ubiegających się o pracę
g) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość komputerowych programów biurowych lub oświadczenie o znajomości komputerowych programów biurowych,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystania z pełni praw publicznych,
i) zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o niekaralności,
j) oświadczenie kandydata o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
k) kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

8) Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 14.02.2018 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – : stanowisko pracy ds. księgowości  budżetowej – wydatków”, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, w Sekretariacie  bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103. Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.

9) Informacje dodatkowe.
Po upływie terminu składania dokumentów Zespół ds. rekrutacji niezwłocznie dokona ich oceny, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania formalne zostaną dopuszczeni do II-go etapu kwalifikacji oraz zostaną powiadomieni stosownym pismem o terminie, miejscu i sposobie wyłaniania kandydata.
Wyniki naboru na ww. stanowisko zostaną upowszechnione na stronie internetowej  www.szczawnica.pl, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
 
Szczawnica, dnia 31.01.2018 r.
 

 

Tagi