wróć

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze IOD

OA.2110.2.2018


INFORMACJA O WYNIKU NABORU


na stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy d.s. ochrony danych w tym danych osobowych
/sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/


1. Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1): Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

2. Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2): stanowisko pracy d.s. ochrony danych w tym danych osobowych

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 15 ust. 2 pkt 3) - Pan Marcin Ciesielka zam. Szczawnica.

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4) – Pan Marcin Ciesielka spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów oraz uzyskał najwyższą ocenę w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1).

Szczawnica, dnia 30.04.2018 r.

AN

 

Tagi