wróć

Zapytanie ofertowe dotyczace przebudowy drogi ul. Szalaya boczna

Znak: RLKP.7013.4.2018.MS

Szczawnica, dnia 07.06.2018 r.

                                                                                                

Zapytanie ofertowe


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zaprasza do złożenia oferty zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie przebudowy drogi ul Szalaya na dz.ewid. nr: 1640/7, 1659/1, 1659/2, 1659/3, 1659/4, 5525 obr.1 miasta Szczawnica.


1. Szczegółowy zakres prac określa załączony przedmiar robót
2. Do wykonania powyższego zadania należy użyć materiałów atestowanych.


Oferta winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zadania.
Planowany termin wykonania robót to 20.08.2018 r.
Zaoferowana cena winna być wartością brutto.
    
Ofertę proszę złożyć na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 13.06.2018 r. (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).
Brak jakiejkolwiek informacji w podanym wyżej terminie będzie traktowane jako rezygnacja ze złożenia oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się ceną, jaką zaproponuje Wykonawca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica pok. nr 108 lub pod nr tel. 018 262 22 03, wew. 37

 

Szalaya boczna zapytanie ofertowe   (.pdf)

Przedmiar Szalaya boczna   (.pdf)

 

 

Tagi