wróć

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „EKO Szczawnicy”

STOWARZYSZENIE NA RZECZ EKOROZWOJU SZCZAWNICY
„EKO SZCZAWNICA”

zaprasza na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia
„EKO Szczawnicy”


Spotkanie odbędzie się w piątek 29 czerwca 2018 roku,
o godzinie 16:00 I termin,  II termin 16:15 w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul.Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, sala konferencyjna na parterze budynku


Porządek obrad zebrania:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.                   
3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjno – wnioskowej.               
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.               
6. Sprawozdanie finansowe.                               
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjno - wnioskowej.
9. Dyskusja.
10.Udzielenie absolutorium i podjęcie uchwały
11. Omówienie bieżącej sytuacji Stowarzyszenia                       
12. Wybory:    
 a) Prezesa Zarządu
 b) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 c) Członków Zarządu
 d) Członków Komisji Rewizyjnej               
13. Wolne wnioski.                                       
14. Ogłoszenie wyników wyborów.                           
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.                           
16. Podjęcie uchwał.                                   
17. Zamknięcie Walnego Zebrania.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plakat ogłoszenie   (.pdf)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ EKO ROZWOJU SZCZAWNICA

W DNIU 29 czerwiec 2018 r.

 

I. UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU

1.Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają członkowie Stowarzyszenia EKO Szczawnica § 8 ust.5, 7, § 10 Statutu Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Szczawnicy.

II. INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU

1.Zarząd Stowarzyszenia informuje Członków Stowarzyszenia Eko Szczawnica o czasie, miejscu i porządku obrad WZ na 14 dni przed jego terminem poprzez zamieszczenie wraz z porządkiem i regulaminem obrad na oficjalnej stronie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica pod adresem www.szczawnica.pl oraz poprzez umieszczenie powyższych informacji na tablicach informacyjnych znajdujących się przy UMiG Szczawnica, przy kinie Pieniny.

III. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

1. WZ odbywa się 29 czerwca 2018 r. o godz. 16.00 - I termin (16:15 - II termin) w  Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica  przy ul. Szalaya 103

2. Obrady WZ otwiera Prezes Stowarzyszenia.

3. Na wniosek Prezesa Stowarzyszenia powołuje się Protokolanta obrad.

4. Do kierowania pracami WZ na wniosek Prezesa powołuje się w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Obrad, który:

a) kieruje obradami WZ,

b) czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Porządku Obrad,

c) poddaje pod głosowanie zgłaszane wnioski,

d) udziela i odbiera głos osobom biorącym udział w dyskusji,

e) wydaje stosowne polecenia porządkowe,

f) zarządza głosowanie.

5. Zgłoszenia do dyskusji następują w formie pisemnej lub ustnej.

6. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

7. Przewodniczący ma prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania poszczególnych wystąpień

8. Poza kolejnością udzielany jest głos w sprawach formalnych do których należą:

- ograniczenie, odroczenie lub zamknięcie dyskusji

- sposób prowadzenia obrad lub głosowania

- zastrzeżenia do formalnego załatwienia spraw będących przedmiotem obrad

- ładu i porządku na sali obrad

9.Przewodniczący poza kolejnością udziela głosu:

- zaproszonym gościom

- członkom ustępujących władz

- głos w dyskusji nie powinien przekraczać 3 minut ( nie dotyczy to zaproszonych gości

i członków ustępującego Zarządu)

10. Podczas dyskusji w sprawie określonej porządkiem obrad, ten sam uczestnik zebrania może występować tylko raz. Przy rozpatrywaniu kwestii w sprawach formalnych, Przewodniczący może udzielić głosu tylko jednej osobie „za” i jednej „przeciw”.

11. Wnioski i projekty uchwał Przewodniczący poddaje pod głosowanie które odbywa się w sposób jawny.

12.Wniosek lub uchwała zostają przyjęte jeżeli uzyskają zwykłą większość głosów.

13. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

IV. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA

1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjn-Wnioskowa w składzie 3 osób.

a) Komisja wybiera ze swoich składów Przewodniczącego.

b) Komisja stwierdza prawomocność WZ oraz oblicza wyniki głosowania i podaje je do wiadomości, rejestruje i redaguje przekazane wnioski.

V. ZASADY WYBORÓW

1. Zarząd liczy 3 członków, łącznie z Prezesem.

2. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków łącznie z Przewodniczącym.

3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej przysługuje Członkom WZ przy zachowaniu zasady, iż jeden członek ma prawo zgłosić jednego kandydata do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

5. Członkowie winni skreślić dokładnie tylu kandydatów ilu zgłoszono ponad ustalone ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

7. Lista do głosowania przekreślona w całości, bez odpowiedniej ilości skreśleń z dopisanymi nazwiskami lub zniszczona jest nieważna.

8. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się przez głosowanie zgodne z zapisami Statutu.

VI.  INNE USTALENIA

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a wynikłe w czasie trwania obrad rozstrzyga

Walne Zebranie, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia na Rzecz Eko Rozwoju Szczawnicy.

2. Przebieg zebrania jest protokołowany.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący, oraz Protokolant Walnego Zebrania.

4.  Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia

udziela głosu nowo wybranemu Prezesowi Stowarzyszenia.

5. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu.

Tagi