wróć

Świadczenie dla uczniów „Dobry start”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy informuje, że od 1 lipca b.r. przyjmuje wnioski w wersji elektronicznej o przyznanie nowego świadczenia dla uczniów „ dobry start”. Od 1 sierpnia będzie można złożyć wniosek w ośrodku. Zapraszamy!

Świadczenie z Programu „Dobry start” przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na dziecko do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Ważne!
- Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

- Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

- Świadczenie z Programu „Dobry start” nie jest uzależnione od dochodu !!!!!

- Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

- Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

- Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawnicy, a w przypadku gdy świadczenie wychowawcze 500+ jest wypłacane przez PCPR to w PCPR w Nowym Targu
 
- Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie będzie wypłacane nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie ich będzie trwało maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku ( rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia).

Należy pamiętać, że złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września !

 

 

 

 

Tagi