wróć

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej

Szczawnica, 24 września 2012r.

  

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. Z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm./ w wykonaniu Uchwały nr XXXVII/282/09 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 9.06.2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza
I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy nieruchomości położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej stanowiącej:

niezabudowaną działkę ewid. zmod. nr 2975 z obrębu 1 m. Szczawnica położoną w Szczawnicy przy ul. Głównej / Piaski/ o powierzchni 0.0953 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1T/00052901/9

Cena wywoławcza wynosi 155.000,00 zł / słownie : sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/ + Vat

Wadium wynosi 15 500.00 zł /słownie piętnaście tysięcy pięćset złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23 %Dla w/w działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz nie przystąpiono do jego opracowania, strefa „C” Uzdrowiska. Zgodnie z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Szczawnica przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej
w Szczawnicy Nr 60/IX/99 z dnia 21.06.1999r. w/w działka jest położona w terenie osadniczym do umiarkowanego rozwoju różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła nieuciążliwego z zielenią towarzyszącą, z koniecznością eliminacji istniejących usług
o charakterze uciążliwym.
Dla działki wydana została Decyzja o warunkach zabudowy znak: NPOŚ 7331/13/2010 z dnia 23.05.2012 r. ustalająca warunki zabudowy dla budowy na w/w działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną / studnia kopana, zbiornik na nieczystości ciekłe z przyłączem sanitarnym, ogrodzenie, komunikacja wewnętrzna, mała architektura / i przyłącza energetycznego kablowego poprzez działkę ewid. zmod. Nr 2969 z obrębu 1 Miasta i Gminy Szczawnica.
W/w nieruchomości nie są przedmiotem obciążenia lub zobowiązań i wolne są od praw osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2012 r. o godzinie 9.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy
w Krościenku n/D Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 22 października 2012 r.. - z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta i Gminy Szczawnica najpóźniej w dniu 22.10.2012 r..
Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
- oryginał wpłaty wadium
- dowód tożsamości

- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty.
Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Gmina nie zapewnia wskazania granic nieruchomości.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel. 18 262 22 03 wew. 29.


JP
 

Tagi