Ogłoszenie o wyłożeniu zmiany planu do publicznego wglądu.

Znak: NPOŚ.6722.1.2018.KJ                                                                     Szczawnica, 31.07.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I  GMINY SZCZAWNICA

 

Na podstawie art. 17 pkt 9) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XLVII/328/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 marca 2018 roku, w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica „w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowane” przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 lipca 2004r (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego z 2004r. Nr 289, Poz.3146 z późn. zmianami),

zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 07.08.2018 r. do 05.09.2018 r. projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica - WANDA", wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
. Projekt ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, pokój nr 207,
w godzinach pracy Urzędu oraz  na  stronie internetowej Urzędu.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu  22.08.2018 r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Szczawnicy o godzinie 11 00 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami .

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zmianami) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu planu, w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Szczawnicy, oprócz projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są następujące dokumenty:

  • opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu;
  • opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11) Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i  Gminy Szczawnica, na adres: 34 – 460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zmianami) lub  opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zmianami) albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1114 z późn. zmianami ), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

Burmistrz Miasta i  Gminy Szczawnica

 

https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1477872,projekt-zmiany-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wanda.html

https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1477854,prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-do-zmiany-mpzp-wanda.html

 

Ogłoszenie   (.doc)

 

Tagi