Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Komendant Straży Miejskiej w Szczawnicy

                                            Burmistrz Miasta i Gminy  Szczawnica

                             ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

                                        Komendant Straży Miejskiej w Szczawnicy

 

I. Stanowisko pracy – 1 etat  - Komendant Straży Miejskiej

 

II. Wymagania niezbędne od kandydatów :

 

1. Obywatelstwo polskie.

2. Ukończone 21 lat.

3. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, o kierunku lub specjalności: bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie, administracja, prawo lub o profilu zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem.

4. Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie    działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na oferowanym stanowisku.

5. Nienaganna opinia.

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku, w tym sprawność pod względem fizycznym i psychicznym.

7. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

8. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Uregulowany stosunek do służby wojskowej.

10. Prawo jazdy kat. B

 

III. Wymagania dodatkowe:

1. Ustne przedstawienie koncepcji funkcjonowania Straży Miejskiej w Szczawnicy

2. Znajomość aktów prawnych niezbędnych dla danego stanowiska oraz problematyki bezpieczeństwa i porządku.

3. Umiejętność kierowania zespołem, podejmowania decyzji i organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

4. Dobra znajomość topografii miasta.

5. Umiejętność obsługi komputera (Libre Office, środowisko Windows).

6. Mile widziany staż pracy w służbach mundurowych.

7. Mile widziane ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich /gminnych oraz szkolenie w zakresie kontroli ruchu drogowego.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Realizowanie zdań, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2018 poz.928 ), w szczególności:

 

1) kierowanie , organizowanie i nadzorowanie pracy podległych strażników oraz reprezentowania ją na zewnątrz ,

2) prowadzenie niezbędnej dokumentacji i ewidencji wyposażenia,

3) współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego tj. z policją, strażą pożarną i innymi jednostkami,

4) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia,

5) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości i estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych,

6) podejmowanie działań dla ograniczenia zjawisk niszczenia mienia społecznego,

7) ujawnianie i podejmowanie działań w celu ograniczenia zjawisk degradacji i zanieczyszczania środowiska naturalnego,

8) uczestniczenie w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowych, miejskich, religijnych, imprez kulturalnych, sportowych i innych,

9) podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy,

10) egzekwowanie od właścicieli, administratorów, użytkowników i gospodarzy budynków obowiązku utrzymania porządku i czystości wokół posesji,

11) sprawowanie nadzoru nad tablicami i miejscami plakatowania,

12) informowanie właściwych słuzb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulic,

13) nadzór i obsługa miejskiego systemu monitoringu,

14) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych przez władze samorządowe miasta i gminy Szczawnica,

15) prowadzenie dokumentacji związanej z samochodem służbowym (karty drogowe, rozliczenia paliwa, ubezpieczenia, naprawy),

16) wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, 

 

V. Warunki pracy na stanowisku komendant Straży Miejskiej:

1. Miejsce pracy - Urząd Miasta i Gminy Szczawnica  oraz teren administracyjny Miasta i Gminy Szczawnica .

2. Wymiar czasu pracy - pełny etat.

3. Warunki pracy - zgodne ze stosownymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP, zapewniony dostęp do stanowiska komputerowego.

4. Wynagrodzenie - zostanie ustalone indywidualnie zgodnie  regulaminem wynagradzania pracowników  Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  Zarządzeniem Nr.120.56.2017 Burmistrza Miasta i Gminy z póz.zmianami /

 

VI. Informacja PFRON

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej.

3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Kserokopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów

potwierdzających odbyte kursy i szkolenia.

5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, potwierdzające 5 letni staż pracy.

6. Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego dla strażników miejskich /gminnych – jeśli posiada.

7. Kserokopia zaświadczenia o ukończonym szkoleniu w zakresie kontroli ruchu drogowego – jeśli posiada.

8. Kserokopia prawa jazdy kat. B.

9. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

10. Oświadczenie o stanie zdrowia.

11. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku zatrudnienia konieczne jest złożenie oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości –Krajowy Rejestr Karny”.

12. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 1260), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru:

Wymagane dokumenty należy składać w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem„Nabór na stanowisko Komendant  Straży  Miejskiej  w   Szczawnicy ” w sekretariacie  lub wysłać  za pośrednictwem  poczty  na adres Urząd  Miasta i Gminy Szczawnica , ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica .

Termin przyjmowania ofert do dnia 23.08.2018 r. godz. 15.30  (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. Informacje dodatkowe

1. List motywacyjny i CV muszą być opatrzone klauzulą, pod którą należy złożyć podpis:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000 ) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 poz.1260 )”.

2. Dokumenty  muszą być własnoręcznie  popisane przez składającego ofertę

3. Postępowanie konkursowe obejmuje dwa etapy: ocenę formalną tj. analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. Przeprowadzi je Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy  Szczawnica w trybie przewidzianym ustawą o pracownikach samorządowych.

4. Kandydat spełniający wymogi formalne zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie lub listownie o dalszym etapie rekrutacji tj. o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Zatrudnienie Komendanta Straży Miejskiej poprzedzone zostanie zasięgnięciem opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 

 

Szczawnica, dnia  8.08.2018  r.

Tagi