LIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY

zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na

LIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej.

 

Sesja odbędzie się 20 września 2018 roku, o godzinie 1600, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.
        
Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI zwyczajnej oraz LII nadzwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres od LI sesji zwyczajnej.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej za okres od LI sesji zwyczajnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miastai Gminy Szczawnicaw trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 27 sierpnia 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr LI/354/2018 z 23 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/100/2004 z 26 lipca 2004 r.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/159/2016 z 23 czerwca 2016 r.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 
 15. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                     (-) Kazimierz Zachwieja

 

Tagi