Wspólne posiedzenia komisji Rady Miejskiej

PORZĄDEK  OBRAD
wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej, w dniu 14 listopada 2018 roku,
godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania",
przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2019 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLV/310/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Szczawnica na 2018 rok.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi