LVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

RADA  MIEJSKA
W SZCZAWNICY

zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na

LVI zwyczajną sesję
Rady Miejskiej.

Sesja odbędzie się 14 listopada 2018 roku, o godzinie 15:30, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

       
Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIV zwyczajnej oraz LV uroczystej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres od LIV sesji zwyczajnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej za okres od LIV sesji zwyczajnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania", przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę  nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2019 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XLV/310/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Szczawnica na 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
13. Podjęcie uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
16. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania.
17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
18. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja

 

Tagi