Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy kadencji 2018 – 2023.

W dniu 22 listopada 2018 roku, w „Dworku Gościnnym”, odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy kadencji 2018 – 2023.
Sesja została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II,  zgodnie z artykułem 20 ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym,  na dzień przypadający w ciągu 7 dni od upływu kadencji poprzedniej Rady Miejskiej (kadencja Rady Miejskiej 2014 – 2018 zakończyła się 16 listopada 2018 roku).
W myśl z artykułu 20 ustęp 2 „c” ustawy o samorządzie gminnym, sesję otworzył i do chwili wyboru Przewodniczącego Rady przewodniczył obradom radny najstarszy wiekiem.
W tej kadencji, zaszczyt rozpoczęcia obrad pierwszej, inauguracyjnej sesji przypadł radnemu Jackowi Śliwińskiemu.

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Ewa Mastalska podsumowała wybory, przypominając, że  zostały one przeprowadzone w oparciu o znowelizowany Kodeks wyborczy, który wprowadził liczne zmiany w procedurze przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Między innymi, po raz pierwszy, wybory obsługiwały dwie obwodowe komisje wyborcze, powołane odrębnie dla przeprowadzenia głosowania oraz ustalenia jego wyników. Nowością było także stworzenie korpusu urzędników wyborczych i wprowadzenie przeźroczystych urn wyborczych.
Nowelizacja kodeksu wyborczego wydłużyła również kadencję organów samorządowych z czterech do pięciu lat.
Wybory do Rady Miejskiej zostały przeprowadzone w piętnastu okręgach jednomandatowych. Swój udział w wyborach Rady Miejskiej i Burmistrza Szczawnicy, zgłosiły cztery komitety wyborcze, w tym dwa reprezentujące partie (Prawo i Sprawiedliwość oraz SLD Lewica Razem) i dwa reprezentujące wyborców (Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Szczawnicy oraz Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Olesia).  
Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała łącznie trzydzieści trzy listy kandydatów do piętnastoosobowej Rady Miejskiej, zgłoszone przez wyżej wymienione komitety wyborcze.
W dniu wyborów, do sześciu lokali wyborczych na terenie miasta i gminy, udało się 2.788 mieszkańców, z 5.861 uprawnionych, co dało frekwencję wyborczą w wysokości 47,57%.
W każdym z piętnastu jednomandatowych okręgów wyborczych, mandat na najbliższą, pięcioletnią kadencję, uzyskał ten z kandydatów, który osiągnął większą liczbę głosów od pozostałych kandydatów lub kandydata w danym okręgu.    
Zwycięzcami wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych zostali:

Okręg wyborczy Nr 1        Pani Bożena Solecka
Okręg wyborczy Nr 2        Pani Grażyna Surowiec
Okręg Wyborczy Nr 3     Pan Zenon Kasprzak
Okręg wyborczy Nr 4        Pan Marek Słowik
Okręg wyborczy Nr 5        Pan Piotr Szczepaniak
Okręg wyborczy Nr 6        Pan Marek Wiercioch
Okręg wyborczy nr 7        Pan Wiesław Warzecha
Okręg wyborczy nr 8        Pani Anna Gębala
Okręg wyborczy nr 9        Pan Henryk Węglarz
Okręg wyborczy nr 10    Pan Jacek Śliwiński
Okręg wyborczy nr 11    Pan Jacek Gębala
Okręg wyborczy nr 12    Pan Maciej Czaja
Okręg wyborczy nr 13    Pan Stanisław Pojasek
Okręg wyborczy nr 14    Pan Jan Salamon
Okręg wyborczy nr 15    Pan Kazimierz Zachwieja

Do zgłoszenia kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy, były uprawnione dwa komitety wyborcze, które zarejestrowały kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów.  Były to Komitety Wyborcze Prawo i Sprawiedliwość oraz Rozwój Szczawnicy. Komitety te zarejestrowały kandydatów na radnych w każdym z piętnastu okręgów.
Wybory Burmistrza zostały rozstrzygnięte już w I turze, 21 października, pomiędzy dwoma kandydatami zgłoszonymi przez komitety wyborcze – Marcinem Mastalskim (KW  Prawo i Sprawiedliwość) i Grzegorzem Niezgodą (KWW Rozwój Szczawnicy).
W wyborach Burmistrza zostały oddane 2.733 głosy ważne, z czego 1. 075 głosów na  Pana Marcina Mastalskiego, a 1.658 głosów na Pana Grzegorza Niezgodę.
Uzyskane  60,67% głosów wyborców, dało zwycięstwo i mandat Burmistrza na czwartą kadencję Panu Grzegorzowi Niezgodzie.  

W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej, Pani Ewa Mastalska złożyła radnym oraz Burmistrzowi gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów w pracy dla szczawnickiej społeczności, w rozpoczynającej się kadencji.
Spełniając obowiązek wynikający z przepisów, Przewodnicząca MKW wręczyła radnym i Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze, które stanowią urzędowe potwierdzenie uzyskania mandatu w wyborach.

Głównym punktem sesji było ślubowanie radnych. Artykuł 23 „a” ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Ustawa ustala również sposób, w jaki odbywa się ślubowanie oraz tekst roty ślubowania.
Ślubowanie, złożyli wszyscy radni obecni na sesji, natomiast jeden radny, nieobecny z przyczyn zdrowotnych, złoży ślubowanie na pierwszej z sesji, na której będzie obecny.
Radny Senior odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, a radni kolejno wypowiedzieli słowo „ślubuję”. - „Tak mi dopomóż Bóg.”

Artykuł 29 a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że objecie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania. Rota ślubowania jest ustalona ustawą.
Burmistrz Grzegorz Niezgoda w obecności Rady wypowiedział rotę ślubowania: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”. - „Tak mi dopomóż Bóg”.
Po ślubowaniu, Burmistrz w wystąpieniu kierowanym do mieszkańców i radnych, podziękował za dotychczasową współpracę oraz  zaprosił do dalszej działalności dla dobra Szczawnicy, Jaworek i Szlachtowej,.

Kolejnym ważnym punktem I sesji, był wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. Jedynym zgłoszonym kandydatem, był radny Kazimierz Zachwieja.
Wyboru Przewodniczącego, radni dokonali w głosowaniu tajnym (jak stanowią przepisy ustawy o samorządzie gminnym), bezwzględną większością głosów.  Tajne głosowanie przeprowadziła powołana spośród radnych trzyosobowa komisja skrutacyjna).
Dziękując radnym za dokonany wybór i okazane zaufanie, Przewodniczący Rady zapewnił o dalszej współpracy z Burmistrzem i wszystkimi członkami Rady.
Za zgodą Rady, wyrażoną w głosowaniu, porządek obrad I sesji został rozszerzony o punkt 7, dotyczący wyboru I i II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących odbyły się także w drodze tajnych głosowań, wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym.
Na funkcję I Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej został zgłoszony a następnie wybrany jeden kandydat – radny Wiesław Warzecha. Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady został dokonany spośród dwóch zgłoszonych kandydatów – radnego Stanisława Pojaska oraz radnego Jana Salamona. Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskał radny Jan Salamon, który tym samym został II Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej.
Wybór Wiceprzewodniczących był ostatnim punktem I sesji Rady Miejskiej.

 

Tagi

GALERIA