Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko ds. promocji ,turystyki ,kultury i sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica .

1. Stanowisko pracy: Stanowisko ds. promocji ,turystyki ,kultury i sportu.

2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:
- wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2018 poz.1260 ), w tym:
a. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 i 12ustawy o pracownikach samorządowych
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d. nieposzlakowana opinia;
- wykształcenie  wyższe  / preferowane  wyższe magisterskie  kierunki: dziennikarstwo, nauki społeczne ,marketing ,politologia  ,kulturoznawstwo, prawo, administracja ,turystyka  /
- dobra znajomość  j. angielskiego  w mowie i piśmie
3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
- znajomość obsługi komputerowych programów biurowych (arkusz kalkulacyjny, edytor tekstowy, poczta elektroniczna).
- doświadczenie w pracy  w dziale public realtions /między innymi w prowadzeniu profili społecznościowych organizacji, w szczególności  w serwisie facebook /
- wiedza ogólna na temat miasta i gminy Szczawnica.
- prawo jazdy kat. B
- znajomość przepisów prawa, regulujących zakres tematyczny stanowiska, a w szczególności:
a. ustawy o opłacie skarbowej,
b. ustawy o finansach publicznych,
c. ustawy o samorządzie gminnym,
d. ustawy o pracownikach samorządowych.
e. ustawy o działalności  pożytku pyliczego i jej aktów wykonawczych
f. ustawy o usługach turystycznych  i jej aktów wykonawczych
g. ustawy o sporcie
h. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
i. ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
j. KPA


4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
I. zadania z zakresu promocji :
1) inicjowanie i koordynowanie spraw związanych ze współpracą z innymi gminami (miastami), stowarzyszeniami gospodarczymi i jednostkami gospodarczymi wspierającymi rozwój miasta,
2) inicjowanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na terenie gminy,
3) zbieranie ofert firm krajowych i zagranicznych zmierzających do współpracy z gminą,
4) koordynacja współpracy krajowej i międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów z organizacjami, instytucjami i osobami z miast partnerskich,
5) przygotowywanie uczestnictwa gminy w wystawach i targach,
6) zaopatrzenie urzędu w materiały promocyjne związane ze współpracą z innymi jednostkami i państwami,
7) opracowywanie graficzne i merytoryczne oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych o gminie,
8) współpraca z informatykiem w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych oraz opracowywaniu bieżącej aktualizacji stron internetowych,
9) utrzymywanie zasobów o charakterze upominkowo – informacyjnym, opracowywanie publikacji propagujących politykę gminy,
10) przygotowywanie i opracowywanie programów oraz materiałów na spotkania organizowane przez Burmistrza,
11) organizowanie uroczystości gminnych,
12) kreowanie polityki społeczno-gospodarczej Burmistrza w mediach,
13) opracowywanie strategii promowania działań z zakresu zadań gminy,
14) organizowanie współpracy zagranicznej Gminy,
15) prowadzenie zadań związanych z tłumaczeniem korespondencji zagranicznej wpływającej do urzędu oraz tłumaczeniem wszelkich spotkań i konferencji,
16) współpraca z instytucjami kultury oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu w tym prowadzenie rejestru instytucji kultury,
17) zbieranie materiałów informacyjnych i prasowych o gminie w zakresie gospodarki, kultury, sportu i innych dziedzin,
18) współpraca z podmiotami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych oraz instytucjami wspierającymi ich działalność,
19) prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu gminy przez osoby fizyczne i prawne,
20) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym także sponsorów dla wydatków związanych z promocją Gminy,
21) rejestracja stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych działających w mieście,
22) prowadzenie całości spraw związanych ze współpracą Miasta i Gminy z organizacjami pozarządowymi, zwanych dalej NGO, w tym opracowywanie projektów rocznych planów współpracy, realizacja procedur zlecania zadań w ramach aktualnego Miejsko Gminnego Programu współpracy z NGO, nadzór nad realizacja przyjętych programów , monitorowanie efektów,
II.  zadania w zakresie przekazywania informacji a zwłaszcza:
1) określenie i prowadzenie polityki informacyjnej /Public relations/,
2) współpraca z mediami, opracowywanie strategii informacyjnej.
3) bieżące informowanie mieszkańców gminy o działaniach władz lokalnych,
4) przygotowywanie publikacji prasowych, wywiadów, informacji dla prasy lokalnej,
5) gromadzenie archiwum fotograficznego z najważniejszych uroczystości i wydarzeń w gminie,
6) organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych
7) współdziałanie w zbieraniu i opracowywaniu informacji o pracy referatów Urzędu i Burmistrza ,
8) współpraca z merytorycznymi referatami przy realizacji wszelkich form promocji,
9) współuczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym z udziałem przedstawicieli gminy ,
10) współpraca z instytucjami zewnętrznymi /Urząd Wojewódzki , Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w zakresie wspólnych działań promocyjnych,

III.  zadania w zakresie sportu i turystyki a w szczególności:
1) propagowanie, planowanie oraz koordynowanie wszystkich form kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego, masowego jak i również współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach,
2) koordynowanie, inicjowanie i pomoc w organizowaniu masowych imprez sportowych oraz rozwijanie różnorodnych form rekreacji,
3) nadzorowanie oraz koordynowanie rozwoju turystyki na terenie gminy,
4) współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie. Gminy (w tym nadzór i kontrola zgodności wydatkowania przekazanych przez Gminę środków z zadaniami zawartymi w umowach i porozumieniach),
5) współdziałanie z organami i stowarzyszeniami w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego, rehabilitacji, turystyki i wypoczynku,
6) współdziałanie z właściwymi organami i organizacjami w zakresie zagospodarowania turystycznego terenów rekreacyjno- wypoczynkowych oraz prawidłowej eksploatacji urządzeń turystycznych,
7) nadzór nad opracowywaniem kalendarza imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
8) nadzór nad realizacją imprez sportowych ,turystycznych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje samorządowe,
9) zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z / Dz. U. 133 poz.884 z poź.zm. /.


IV. zadania z zakresu kultury :
1) sprawowanie mecenatu na działalnością kulturalną polegającego na wspieraniu i promocji twórców, edukacji i oświaty kulturalnej, inicjatyw kulturalnych oraz ochronie dziedzictwa kultury,
2) prowadzenie rejestru instytucji kulturalnych i nadzór nad ich działalnością,
3) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród twórcom i animatorom kultury,
4) koordynowanie współpracy między wszystkimi instytucjami i placówkami kulturalnymi na terenie gminy,

    
5. Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy – pełny etat,
2) praca na terenie budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  jak również na terenie Miasta i Gminy w trakcie organizowanych imprez
3) budynek Urzędu Miasta i Gminy nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
4) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  i Gminy Szczawnica .
5) pierwsza umowa na stanowisku zostanie zawarta na czas określony.

6. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych.
W październik  br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt,
2) list motywacyjny,
3) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
6) kwestionariusz osobowy  dla ubiegających się o pracę
7) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość komputerowych programów biurowych lub oświadczenie o znajomości komputerowych programów biurowych,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
9) zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o niekaralności,
10) oświadczenie kandydata o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn., Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ),
11) kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
12) kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego – dotyczy obywateli Unii Europejskiej  oraz obywateli innych państw , którym na podstawie umów  międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego  przysługuje prawo do zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej.
13) dokumentu aplikacyjne :list motywacyjny i CV winne być opatrzone klauzulą :
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /tj. Dz.U z 2018 poz.1000/ oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych /tj. Dz.U .z 2018 ,poz.1260/

8. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 10 grudzień 2018 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –stanowisko pracy d.s:"promocji ,turystyki ,kultury i sportu.”, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103 , w Sekretariacie  bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103.
Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.

9. Informacje dodatkowe.
Po upływie terminu składania dokumentów Zespół ds. rekrutacji niezwłocznie dokona ich oceny, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania formalne zostaną dopuszczeni do II-go etapu kwalifikacji oraz zostaną powiadomieni stosownym pismem o terminie, miejscu i sposobie wyłaniania kandydata.
Wyniki naboru na ww. stanowisko zostaną upowszechnione na stronie internetowej  www.szczawnica.pl, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Szczawnica, dnia 23.11.2018 r.

Tagi