Oświadczenia i opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oświadczenia i opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przypomina, że zgodnie z art. 111 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) z dniem 31 stycznia 2019 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2018 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2019.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy formularz oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2018, celem uzupełnienia zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej. Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 21 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Stwierdzone, w toku planowanych kontroli, nieprawidłowości w zakresie danych zawartych w oświadczeniach, skutkować będą utratą przez przedsiębiorcę zezwolenia i możliwości ubiegania się o kolejne przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji cofającej zezwolenie.

Uzupełnione oświadczenie należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica (pokój nr 206, II piętro) celem naliczenia należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym.

 

 

Formularz oświadczenia (.docx)
 

Tagi