Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
w sprawie wyborów ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zawiadamia, że do dnia 30 czerwca 2019 roku są przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych Sądu Rejonowego w Nowym Targu (w tym Sądu Pracy), na kadencję 2020 – 2023.

 

Kandydatów na ławników, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie głoszenia, załącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą  zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 2217 oraz 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Dokument, o którym mowa,  powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą, niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,  
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 


Zgłoszenie kandydata na ławnika należy złożyć do Rady Miejskiej w Szczawnicy, z siedzibą przy ul. Szalaya 103, pokój nr 002.
Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 roku.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie terminu zgłoszenia, a także zgłoszenia nie spełniające wymagań formalnych, pozostaną bez dalszego biegu.

 

Wzory dokumentów wymaganych jako załączniki do zgłoszenia, można pobrać w siedzibie Rady Miejskiej, w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w zakładce „Wybory ławników sądowych”.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
Grzegorz Niezgoda

 

DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia kandydata

Oświadczenie dot. przestępstw 

Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej  

 

 

Tagi