Przetarg na zbycie nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm./ w wykonaniu Uchwały nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda stanowiącej :

 

1. niezabudowaną działkę ewid. Nr 211/15 z obrębu Jaworki położoną
w Jaworkach przy ul. Biała Woda o powierzchni 0.0880 ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00089078/8

Cena wywoławcza  wynosi 101 900,00  zł / słownie : sto jeden tysięcy dziewięćset  złotych/ + Vat

Wadium wynosi  20 380,00 zł / słownie dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt  złotych/

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr 175/XXVIII/2001 z dnia 26.02.2001 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 37 poz. 570.

Zgodnie z w/w Planem działka 211/15 przeznaczona  jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy rekreacyjnej / letniskowej /
i oznaczone symbolem E 33b MN.

 

Opis nieruchomości :

Działka posiada kształt trójkąta. Działka  nachylona w kierunku południowym. Dojazd do działki drogą terenową , konieczność urządzenia wjazdu na działkę. Na działce znajdują się zakrzaczenia. Działka nieuzbrojona, brak wody, kanalizacji, energii elektrycznej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  14 sierpnia 2019  r. o godzinie 11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala posiedzeń.

 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 Nr 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia  08 sierpnia 2019 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :

  • oryginał wpłaty wadium
  • dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty, dowodów tożsamości.
  • małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka
  • uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 262 22-03 wew.29

 

 

 

Tagi