Petycja dotyczącą drogi na ul. Języki

Ustawa z 11 lipca 2014 roku o petycjach w art. 9 ust. 2 przewiduje, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (rady gminy), jest rozpatrywana przez ten organ.  Stanowisko wobec skarg, wniosków i petycji, rada gminy zajmuje na sesji, w drodze uchwały.

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje rady gmin do powołania stałych komisji do rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, zbadała petycję dotyczącą drogi na ul. Języki, opierając się na dokumentach oraz poprzez przeprowadzoną wizję lokalną.

W oparciu o stanowisko Komisji, na X sesję Rady Miejskiej został przygotowany projekt uchwały o rozpatrzeniu petycji.

W projekcie został zawarty zapis o nie uwzględnieniu petycji. Powodem, jest brak możliwości finansowych, ale przede wszystkim prawnych, dla zrealizowania wszystkich postulatów zawartych w petycji.

Podczas X zwyczajnej sesji w dniu 27 czerwca 2019 roku, Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr X/67/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji.

Uchwała została przesłana do Autorki petycji przez Przewodniczącego Rady, wraz z pismem przewodnim.

W oparciu o ustalenia Uchwały, Przewodniczący Rady wystąpił również do Burmistrza Miasta i Gminy o wykonanie na omawianej drodze prac poprawiających stan bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Pełny opis tematu oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia przyjętego przez Radę Miejską, zawiera załącznik do Uchwały.

 

Uchwała nr X/67/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej drogi przy ul. Języki (.pdf)

Pismo do Burmistrza (.pdf)

Odpowiedź do autorki petycji (.pdf)

 

Tagi