Ogłoszenie

Szczawnica, dnia 25.06.2020 r.

Znak: RIOŚ.6733.2.2020.MS

 

OBWIESZCZENIE

 

 
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) informuję, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn „Posadowienie kontenera technicznego na dz. ewid. nr 116 z obr. Szlachtowa w Gminie Szczawnica wraz z poziomą trasą kablową łączącą istniejącą wieżę antenową z kontenerem, wykonanie zasilania 230/400 V kontenera z szafki złączowo – pomiarowej”, można zapoznać się z aktami postępowania, oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja do wglądu znajduje się w pok. nr 207 w tut. Urzędzie.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA