II przetarg pisemny nieograniczony - parking Pieniny

Szczawnica, 25 kwietnia 2014 r.

Znak: NPOŚ.6845.2-P.2014.JP

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmującej działki ewid. zmod. Nr 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/10 i 528/11 oraz część działek ewid. nr 529/1, 528/29, 528/28, 529/27 położone w Szczawnicy przy ul. Flisackiej i Pienińskiej o powierzchni ok. 6000 m2 na których zrealizowana zostanie inwestycja polegająca na rozbudowie parkingu, na którym powstanie 217 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 16 miejsc parkingowych dla autobusów, a także 6 pawilonów o charakterze komercyjnym, 1 pawilon do prowadzenia informacji turystycznej oraz pomieszczenia szaletów publicznych w ramach projektu „ Wzrost atrakcyjności turystycznej Szczawnicy i Leśnicy – miast pogranicza polsko słowackiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej” w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013.
Umowa dzierżawy może zostać zawarta na okres do 15 lat.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawny przedmiotowej nieruchomości wynosi 2 500 000,00 zł brutto
Wadium wynosi 250.000,00 zł

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu
Planowany termin zakończenia modernizacji parkingu przypada na koniec 2014 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :
1. złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy dzierżawy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
2. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu , które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica Bank Spółdzielczy w Krościenku Nr 22 8817 0000 2001 0000 0589 0106 do dnia 23 maja 2014 r.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.
3. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Pisemne oferty w zamkniętej kopercie należy składać osobiście lub za drogą pocztową /przy czym za datę złożenia oferty rozumie się datę wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica/ w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w kopertach z dopiskiem „ Przetarg na dzierżawę działek przy ul. Flisackiej i Pienińskiej w Szczawnicy” pokój Nr 10 /sekretariat / do dnia 26 maja 2014 r. w godzinach pracy Urzędu. Nieprawidłowe opisanie koperty zawierającej ofertę rodzi negatywne skutki dla oferenta. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez otwarcia.

Oferta winna zawierać :
1. Imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwę firmy i adres jej siedziby
- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowe przedłożenie aktualnego zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowe przedłożenie aktualnego dokumentu / oryginał /, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu
- w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem / oryginał / drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu wydzierżawienia nieruchomości
- w przypadku osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego
2. Datę sporządzenia oferty
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, projektem umowy
i przyjmuje je bez zastrzeżeń
4. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego
5. Proponowany sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości
6. Proponowany czasookres dzierżawy nieruchomości

Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2014 r. o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – siedziba Rady Miejskiej w Szczawnicy. Komisja Przetargowa omawia warunki przetargu, podaje liczbę otrzymanych ofert, sprawdza dowody wniesienia wadium, otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty. Ponadto Komisja przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, a ponadto zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie w dniu 28 maja 2014 r. o godzinie 13:00

Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie osoba fizyczna lub prawna która przyjmie warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie i przedstawi najkorzystniejszą ofertę finansową, korzystny czaookres dzierżawy nieruchomości oraz przedstawi sposób zagospodarowania wydzierżawianego terenu.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.
I przetarg odbył się w dniu 23.04.2014 r.
Bliższe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 15, tel.18 262 22-03. Osoby zainteresowane przetargiem mogą zapoznać się z projektem umowy dzierżawy oraz projektem zagospodarowania terenu.

Tagi