Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji 14 marca 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zgodnie z przyjęta Uchwałą Nr XXX/226/2017 Rady Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, zwanego dalej Burmistrzem, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji powołuje Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica w drodze zarządzenia.

 

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI


1. Komitet liczy od 11 do 22 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.
2. W skład Komitetu wchodzą wyłącznie osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, będące przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym:
a) 4 przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica,
b) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Szczawnicy wskazanych przez Radę Miejską w Szczawnicy,
c) Od 1 do 2 przedstawicieli każdego podobszaru rewitalizacji,
d) 2 przedstawicieli sektora społecznego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie Miasta i Gminy Szczawnica),
e) 2 przedstawicieli podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym),
f) 2 przedstawicieli mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica, nie będących członkami organizacji, o których mowa w lit. d) i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Szczawnica.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc w Komitecie, złożone oferty poddane zostaną ocenie punktowej przez komisję powołaną przez Burmistrza. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w  posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.


TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI – GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY SZCZAWNICA NA LATA 2017-2023.

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 15.03.2017 r. do 16.04.2017 r. za pomocą formularza, którego wzór dostępny jest w Urzędzie Miasta (pokój nr 110), na stronie internetowej Miasta i Gminy Szczawnica oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Wypełniony formularz należy dostarczyć:
a. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-4460 Szczawnica
b. Bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, dziennik podawczy w godzinach pracy tj. pn. 9.00 – 17.00, wtorku -piątku. 7.30 – 15.30


Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
• niepodpisane
• złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony
• przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia

Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Miasta i Gminy Szczawnica w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy   (.doc do pobrania)

Ogłoszenie  (.doc do pobrania)

Tagi