Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy d.s kontroli podatków i opłat

/sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 902/

1. Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1): Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

2. Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2): stanowisko ds. kontroli podatków i opłat.

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 15 ust. 2 pkt 3) - Pani Anna Owsianka zam. Szczawnica.
 
4. Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4) – Anna Owsianka uzyskała najwyższą ocenę w trakcie całego postępowania rekrutacyjnego jej wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe gwarantuje właściwe wykonywanie obowiązków na stanowisku objętym naborem.

5. Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica  oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1).


Szczawnica, dnia 13.09.2017 r.

 

Tagi