Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

NPOŚ.6722.3.2017.KJ                                                                                        Szczawnica, 02.10.2017 r.


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szczawnicy Uchwały Nr XXXIX/273/2017 z dnia 25 września 2017 roku, w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000r (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz. 950).
Zmiana planu obejmuje tereny działek, położonych w Jaworkach o nr 263/11, 263/12, 263/13, 315/2, 315/3, 315/5, 315/6, położonych w obowiązującym planie w terenach o symbolu E43bUT. Zmiana planu dotyczyć będzie wyznaczenia terenów dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz usług turystyki, w tym pensjonatów i obejmowała będzie obowiązkowy zakres określony w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami).
Równocześnie informuję, iż w związku, z art. 46 pkt 1, art. 39 ust.1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1405 z późn. zmianami), zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. zmiany planu.
W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 24.11.2017 r.,

Wnioski należy składać do Miasta i Gminy Szczawnica - Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy, 34 – 460 Szczawnica, ul. Szalaya 103. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
    

                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

 

Tagi