Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

OGŁOSZENIE 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy

Zgodnie z Uchwałą nr LIV/437/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie: przyjęcia na rok 2018 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 06 listopada 2017 r. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica (sekretariat - I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dzgospodarcza@szczawnica.pl (z dopiskiem: KONSULTACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY).

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: stanowisko ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 23 października 2017 r. i zostaną zakończone 06 listopada 2017 r.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie internetowej miasta i gminy Szczawnica www.szczawnica.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

Projekt Programu Współpracy

formularz konsultacji

 

 

Tagi