Przetarg na oddanie w najem budynku w Szczawnicy przy ul. Głównej 4

                                                                                                       Szczawnica, 23 pażdziernika  2017 r.      


OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej działkę ewid. zmod. nr 1233/7  o powierzchni 0.0097 ha zabudowaną kioskiem handlowo - usługowym o powierzchni użytkowej 33 m 2 – bez wyposażenia – położoną w Szczawnicy przy ul. Głównej 4 w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod działalność handlowo usługową.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica wydzierżawi w/w nieruchomość Najemcy, który zobowiąże się spełnić następujące warunki:

1. Na Najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji organów w przedmiocie zamierzonej działalności gospodarczej jak również remontu budynku.
2. Ponoszenie wszelkich świadczeń publiczno prawnych.
3. Ponoszenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich oraz ubezpieczenie obiektu.
4. Udostępnianie Wynajmującemu obiektu celem kontroli realizacji postanowień umowy.
5. Dokonywanie bieżących  konserwacji i remontów budynku objętego najmem na swój koszt, po uprzednim uzgodnieniu zakresu z Wynajmującym.
6. Dbanie o przedmiot najmu wykorzystując go zgodnie z przeznaczeniem przy zachowaniu zasad staranności.
7. Niespełnienie przez przyszłego Najemcę warunków określonych w pkt. 1-7 niniejszego ogłoszenia stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy.

Cena wywoławcza czynszu  najmu wynosi 1.405,00 zł + Vat miesięcznie
Wadium ustalono na kwotę 280,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada  2017 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103 – biuro Rady Miejskiej w Szczawnicy

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium w kwocie 280,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Szczawnica PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia 24 listopada 2017 r. z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta i Gminy Szczawnica najpóźniej w dniu 24 listopada 2017 r. Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości należy okazać Komisji Przetargowej. Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wynajmującego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

I przetarg odbył się w dniu 24.08.2017 r.
II przetarg odbył się w dniu 28.09.2017 r.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.262 22-03 wew.29
Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Tagi