Przetarg na dzierżawę działki nr 1220/49

                                                                                                       Szczawnica,  24 października 2017 r.      
Znak: NPOŚ.6845.280.2017.JP


OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony  na dzierżawę na okres  3 lat  nieruchomości stanowiącej część działki ewid. zmod. nr 1220/49 o powierzchni  ok. 3000m 2 położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej / obok Dolnej Stacji Kolei Linowych Palenica / z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości wynosi  150.000,00 zł + Vat.
 
Wadium wynosi  30 000,00 zł

W okresie od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r. oraz od 15.12.2018 r. do 28.02.2019 r. oraz od 15.12.2019 r. do 29.02.2020 r. a także od 15.12.2020 r. do 31.12.2020 r. w miejscu wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica / w części zachodniej działki / Miasto i Gmina Szczawnica zastrzega sobie prawo lokalizacji namiotu, w którym odbywać się będą imprezy kulturalne organizowane przez Miasto i Gminę Szczawnica.
Podmiot który wygra przetarg obowiązany będzie do zawarcia umowy z Zakładem Energetycznym Rejon Nowy Targ na dostawę energii elektrycznej, zasilającej przedmiot dzierżawy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1. złożenie oświadczenia przez oferenta, iż zapoznał się z warunkami przetargu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń, w tym wyraża zgodę na lokalizację namiotu .
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie wadium , które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta  i Gminy Szczawnica PKO Bank Polski Sa Szczawnica ul. Park Dolny 17  nr  54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia 24 listopada 2017 r. 
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Pisemne oferty należy składać osobiście lub za przesłaniem w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w kopertach z dopiskiem „ Przetarg na dzierżawę działki 1220/49” pokój Nr 10 /sekretariat / do dnia 27.11.2017 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica Nieprawidłowe opisanie koperty zawierającej ofertę rodzi negatywne skutki dla oferenta. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez otwarcia.

Oferta winna zawierać :
1. Imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwę firmy i adres jej siedziby
2. Datę sporządzenia oferty
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
4. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawy
5. Sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu się w dniu 30.11.2017 r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – siedziba Rady Miejskiej w Szczawnicy. Komisja Przetargowa omawia warunki przetargu, podaje liczbę otrzymanych ofert, sprawdza dowody wniesienia wadium, otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty. Ponadto Komisja przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.
Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie również w dniu 30.11.2017 r.
Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie osoba fizyczna lub prawna która przyjmie warunki wskazane w niniejszym ogłoszeniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę finansową oraz przedstawi najatrakcyjniejszy sposób zagospodarowania wydzierżawianego terenu.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz wynajmującego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.18 262 22-03.

Tagi