Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy d.s księgowości z tytułu gospodarowania odpadami

OA.211.3.2017.AN

NFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy d.s księgowości z tytułu gospodarowania odpadami

/sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 902/

1. Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1): Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

2. Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2): stanowisko ds. księgowości z tytułu gospodarowania odpadami

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 15 ust. 2 pkt 3) - Pani Kinga Zachwieja zam. Szczawnica.
 
4. Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4) – Pani Kinga Zachwieja  uzyskała najwyższą ocenę w trakcie całego postępowania rekrutacyjnego.

5. Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica  oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1).


Szczawnica, dnia 30.10.2017 r.

 

Tagi