Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie
 projektu  uchwały w sprawie:
Programu  Współpracy  Miasta  i  Gminy Szczawnica  z organizacjami pozarządowymi  i  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 Propozycje/uwagi do projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Szczawnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” wniesione w okresie od 23.10.2017 r. do 06.11.2017 r. za pośrednictwem Formularza do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego zamieszczonego na stronie internetowej: www.szczawnica.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przesłanego korespondencyjnie do organizacji pozarządowych.

W ramach konsultacji propozycję zgłosiło Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczawnicy,

 

Lp

 

Propozycje/uwagi organizacji pozarządowych

 

Propozycje Miasta i Gminy Szczawnica

 

 

 

 

 

1.

 

 

 
2.

 

§ 8 – Priorytetowe zadania publiczne

w obszarze 5 – Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

- zastąpić w treści zadania  „transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych” słowo „uczniów” słowem „osób”

 

 

 - wprowadzić podpunkt „b” aktywizacja osób niepełnosprawnych

 

 

 

 


Nie uwzględniono

Obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych wynika bezpośrednio z art. 39 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (tekst jednolity z 2017 r., poz. 59). Zastąpienie w treści zadania słowa „uczniów” słowem „osób” wskazywałoby zatem inne zadanie, a obowiązek gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych nadal pozostałby do realizacji jako zadanie własne.

 

 Uwzględniono

 

Pełen przebieg prac nad Programem Współpracy na 2018 przedstawiał się następująco:

1. Pracę nad przygotowaniem na rok 2018 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zostały zainicjowane przez koordynatora ds. organizacji pozarządowych – stanowisko ds. Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica.

2. Prace nad programem obejmowały następujące działania:

a) zebranie propozycji zadań publicznych,

b) opracowanie projektu programu współpracy (projekt programu powstał na bazie programu współpracy na 2017 rok).

2. Roczny program powstał przy udziale organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

3. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 23 października 2017 r. do 06 listopada 2017 r. w formie zamieszczenia projektu programu na stronie internetowej www.szczawnica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie przesłania, za pośrednictwem korespondencji listownej, papierowej wersji projektu programu.

4. Opinie i uwagi dotyczące programu można było składać w terminie określonym w ogłoszeniu osobiście w Urzędzie (sekretariat – I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dzgospodarcza@szczawnica.pl (z dopiskiem: KONSULTACJA PROGRAMU WSPÓŁPRACY).

5. W efekcie przeprowadzonych konsultacji wpłynęły 2 propozycje zmiany zapisów, z czego uwzględniono 1.

 

Należy przypomnieć, że konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy (zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przyjętego Uchwałą nr LIV/437/10 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2010 r.)

 


Szczawnica, 09 listopada 2017 r.

 

Tagi