Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska

PORZĄDEK  OBRAD
wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, w dniu 20 listopada 2017 roku, godzina 15:00.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaskalskie 3”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 maja 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 13 czerwca 2017 r, poz. 4027).
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2018 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/193/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy.
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szlachtowej.
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy. 
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.
 

Tagi