XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

RADA  MIEJSKA
W SZCZAWNICY

zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na

XLI zwyczajną sesję Rady Miejskiej.

Sesja odbędzie się 27 listopada 2017 roku, o godzinie 15:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.Porządek obrad sesji:         
   

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres od XL sesji zwyczajnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy Rady w okresie od XL sesji zwyczajnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaskalskie 3”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 maja 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 13 czerwca 2017 r, poz. 4027).
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta  i Gminy Szczawnica na rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta     i Gminy Szczawnica.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2018  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/193/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlachtowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szlachtowej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Szczawnicy.
18. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania.
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
20. Zakończenie sesji.
    
                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                      (-) Kazimierz Zachwieja

Tagi