Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica

NPOŚ.6722.2.2016.KJ                                                                                    Szczawnica, 27.11.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I  GMINY SZCZAWNICA

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmianami)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 października 2016 roku,

 zawiadamiam

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 04 grudnia 2017 r. do 04 stycznia 2017 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica przyjętego Uchwałą Nr 175/XXVIII/01 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 lutego 2001 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego z 2001r. Nr 37, poz. 570), obejmującej dz. ewid. nr 242/4 obręb 0003 Jaworki.

Projekt ww. zmiany planu  wraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, pokój nr 207, w godzinach od 800 do 1500 oraz na   stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 14.12.2017 r. o godzinie 1030  w Urzędzie Miasta na Sali konferencyjnej odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami.

Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu zmiany mpzp, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, oprócz projektu ww. zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są następujące dokumenty:

·         opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu zmiany mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu;

·         opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu zmiany mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu zmiany planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i  Gminy Szczawnica - Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, 34 – 460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub  opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

 

Tagi