Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica - stanowisko ds. infrastruktury komunalnej

Burmistrz Miasta i Gminy  Szczawnica   ogłasza  otwarty  i  konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica .

 1. Stanowisko pracy:    Stanowisko ds.   infrastruktury komunalnej
 2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

  - wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z  2016 r., poz. 902), w tym:

   1. obywatelstwo polskie,
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieposzlakowana opinia;
   5. stan zdrowia  pozwalający na stanowisku urzędniczym
   6. wykształcenie  wyższe  :  techniczne , inżynierskie  /o profilu umożliwiającym   wykonywanie   zadań .

W procedurze naboru preferowane będą osoby posiadające :  staż pracy w administracji  oraz wykształcenie wyższe budowlane oraz doświadczenie związane z budownictwem , zagospodarowaniem przestrzennym ,    inwestycjami , remontami i procedurą zamówień publicznych , umiejętności związane    z kosztorysowaniem , staż pracy na stanowisku związanym z inwestycjami budowlanymi , uprawienia budowlane /projektowe /wykonawcze.

 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

    -  znajomość obsługi komputerowych programów biurowych (arkusz kalkulacyjny,   edytor   tekstowy, poczta elektroniczna)

   - znajomość dokumentów  określających strukturę  organizacyjną  Urzędu

-  znajomość przepisów prawa, regulujących zakres tematyczny stanowiska, a  w szczególności:

   1. ustawy o samorządzie gminnym
   2. ustawy o finansach publicznych,
   3. ustawy o opłacie skarbowej,
   4. ustawy o pracownikach samorządowych
   5. ustawa o dostępie do informacji publicznej
   6. KPA
   7. Instrukcja  kancelaryjna
   8. znajomość przepisów z materii objętej zakresem merytorycznym  stanowiska  pracy w szczególności: ustawy Prawo zamówień  publicznych ,ustawy o drogach publicznych ,ustawy Prawo budowlane  oraz przepisów wykonawczych  do tej ustawy ,ustawy -Prawo o ruchu drogowym , ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy –Prawo Energetyczne , ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne ,ustawy o Transporcie zbiorowym , ustawa o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenia ścieków oraz ustaw pokrewnych ,
   9. umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych
   10. umiejętności odnajdowania  informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych  zadań,
   11. komunikatywność
   12. umiejętność przekazania informacji  w sposób jasny ,precyzyjny i zwięzły
   13. umiejętność planowania i organizacji  pracy
   14. postawa  etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz nie budzący podejrzeń o stronniczość , interesowność
   15. posiadanie cech osobowościowych ;rzetelność ,dokładność i odpowiedzialność

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)        dokonywanie analiz i badanie przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych oraz ich rozliczanie związanych z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, kanalizacji burzowej i sieci wodociągowej nie objętej rozbudową i modernizacją w ramach środków unijnych.

2)            nadzór nad świadczeniem usług komunalnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, sieci wodociągowej i burzowej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej            w   zakresie nie objętym robotami wykonywanymi z wykorzystaniem środków unijnych.

3)            nadzór nad zadaniami realizowanymi z wykorzystaniem funduszów sołeckich.

4)            nadzór nad utrzymaniem sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

5)      drogi miejskie i obiekty  inżynieryjne oraz współdziałanie z zarządzającymi innymi drogami, w tym :

a)      organizacja akcji zimowego utrzymania dróg oraz nadzór nad jej realizacją,

b)      organizacja letniego utrzymania dróg oraz nadzór nad jego realizacją,

c)            współpraca z zarządzającymi innymi drogami w zakresie przygotowania i rozliczania    inwestycji drogowych realizowanych w oparciu o odrębne porozumienia.

 d)    opiniowanie, uzgadnianie i egzekucja wniosków o zajęcie pasa drogi gminnej, wniosków dotyczących wyrażenia zgody na wykonywanie inwestycji w pasie drogi gminnej, wydawanie oświadczeń i decyzji o możliwości połączenia działki z drogą gminną.

6)    współpraca z zarządzającym kanalizacją sanitarną w zakresie przygotowania i rozliczania inwestycji realizowanych w oparciu o odrębne porozumienia.

7)   komunikacja publiczna, w tym nadzór nad lokalizacją przystanków komunikacji      publicznej przy drogach gminnych,

8)     cmentarze komunalne miejsca pamięci narodowej w tym:

a)      nadzór nad utrzymaniem Miejsc Pamięci Narodowej,

b)      nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych,

c)            inwestycje związane z cmentarzami komunalnymi.

9 ) Wykonywanie innych zadania zlecone przez Burmistrza  Miasta i Gminy , Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza.

 1. Warunki pracy:
  1. wymiar czasu pracy – pełny etat,
  2. praca na terenie budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica  jak również na  terenie Miasta i Gminy    
  3. budynek Urzędu Miasta i Gminy nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
  4. wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta  i Gminy Szczawnica .
  5. pierwsza umowa na stanowisku zostanie zawarta na czas określony  nie dłuższy niż 6 m-cy od dnia 1.01.2018 r. z możliwością  wcześniejszego  rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem
 1. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  W listopadzie  br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
  4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  5. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
  6. kwestionariusz osobowy  dla ubiegających się o pracę
  7. kserokopie dokumentów poświadczających znajomość komputerowych programów biurowych lub oświadczenie o znajomości komputerowych programów biurowych,
  8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  9. zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o niekaralności,
  10. oświadczenie kandydata o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
  11. kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 1.  Miejsce i termin składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2017r.  do  godz. 15.00   w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko pracy d.s :  infrastruktury    komunalnej  ”,  osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul.Szalaya 103 , w Sekretariacie  bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy 34-460  Szczawnica  ul. Szalaya 103.
  Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.

9. Informacje dodatkowe.
Po upływie terminu składania dokumentów Zespół ds. rekrutacji niezwłocznie dokona ich oceny, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania formalne zostaną dopuszczeni do II-go etapu kwalifikacji oraz zostaną powiadomieni stosownym pismem o terminie, miejscu  spotkania . II etap kwalifikacji  czyli  ustna rozmowa kwalifikacyjna  obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu przepisów prawa z materii objętej  zakresem merytorycznym  stanowiska pracy , wiedzy z przepisów prawych  wymienionych w ogłoszeniu oraz  sprawdzająca predyspozycje  co do przydatności kandydata na stanowisku urzędniczym .

Wyniki naboru na ww. stanowisko zostaną upowszechnione na stronie internetowej  www.szczawnica.pl, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

 

 

Szczawnica,dnia  28.11.2017  r.

 

Tagi