Przetarg na dzierżawę parkingu w Jaworkach

Znak: NPOŚ 6845.3-P.2017.JP                                  Szczawnica,  05 grudnia 2017 r.   


OGŁOSZENIE


          Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej:

1. część działek ewid. nr  5/6 i 161/1 o powierzchni ogólnej  2140 m 2 położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej

2. część działek ewid. nr 5/6 i 161/1 oraz działek 5/1 i 161/2 o powierzchni ogólnej 10949 m2 położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem jako teren przyległy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 60 000,00 zł + Vat
Wadium wynosi 12 000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 02 stycznia 2018 r. o godzinie 10.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103- biuro Rady Miejskiej w Szczawnicy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. uiszczenie wadium w pieniądzu w kwocie 12 000,00 zł / słownie dwanaście tysięcy złotych/, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica PKO Bank Polski SA Szczawnica ul. Park Dolny 17 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia  28 grudnia 2017 r.

Dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości należy okazać Komisji Przetargowej, a w przypadku osoby prawnej dowód wpłaty wadium oraz stosowne dokumenty rejestracyjne.

2. nie zaleganie z opłatami lub innymi należnościami wobec Miasta i Gminy Szczawnica, potwierdzone stosownym zaświadczeniem wydanym przez Urząd Miasta i Gminy Szczawnica lub oświadczeniem.

Wadium w pieniądzu wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników  zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

Wydzierżawiający  zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu i prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

I przetarg odbył się w dniu 30 listopada 2017 r.

Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz projektem umowy i zasadami prowadzenia parkingu można zapoznać się w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel.26222-03.
 

Tagi