INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy d.s infrastruktury komunalnej

OA.211.4.2017 .AN

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 na stanowisko urzędnicze  - stanowisko pracy   d.s   infrastruktury komunalnej  

/sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 902/

  1. Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1) : Urząd Miasta i Gminy Szczawnica , 34-460  Szczawnica ul. Szalaya 103

 

  1. Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2) : stanowisko ds. infrastruktury komunalnej

 

  1. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 15 ust. 2 pkt 3)   - Pani  Marta Słabiak zam. Szczawnica .

4 .Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4) –

Pani Marta Słabiak  spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

5.Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica  oraz opublikowanie  w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1).

 

 

 

 

 

 

      Szczawnica, dnia 19.12.2017 r.

 

Tagi