Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica

NPOŚ.6722.1.2017.KJ                                                                               Szczawnica, 27.12.2017 r.


OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica


Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1073), art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2017 roku poz. 1405) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXXVI/252/2017 z dnia 29 maja 2017 roku

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla działek Nr 250/5 i 250/6 obr. 3 w Jaworkach w dniach od 3 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 stycznia 2018 roku o godz. 10:30

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi i wnioski można wnosić do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica, również w formie elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2018 roku.

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Tagi