Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko

NPOŚ.6722.1.2017.KJ                                                                                           Szczawnica, 27.12.2017 r.OBWIESZCZENIE              Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, działając na podstawie art. 39 i art. 40 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości, że prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica dla działek Nr 250/5 i 250/6 obr. 3 w Jaworkach będzie wyłożona do wglądu publicznego w dniach od 3 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica w godz. od 800 do 15:00.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do w/w prognoz do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica w terminie do 14 lutego 2018 roku.


                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Tagi