Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

NPOŚ.6722.3.2017.KJ                                                                                    Szczawnica, 16.01.2018 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I  GMINY SZCZAWNICANa podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy Nr XXXIX/273/2017 z dnia 25 września 2017 roku, 

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 23 stycznia 2017r. do 21 lutego 2017r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnica”  przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000r (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego z 2000r. Nr 104, Poz.950), obejmującej tereny działek o nr ewid. 263/11, 263/12, 263/13, 315/2, 315/3, 315/5, 315/6, położonych w części Jaworek o zwyczajowej nazwie Zaskalskie, zwanej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zaskalskie 4”.

Projekt ww. planu „Zaskalskie 4” wraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnicy, pokój nr 207, w godzinach pracy Urzędu oraz na   stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczawnicy.

Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 07.02.2017r. o godzinie 1100  w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica na Sali konferencyjnej odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Ponadto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym z opracowaniem projektu mpzp „Zaskalskie 4”, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczawnicy, oprócz projektu ww. planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, dostępne są następujące dokumenty:
1. opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do projektu mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu;
2. opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do projektu mpzp oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. projektu.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż zainteresowani, zgodnie z art. 17 pkt 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia okresu wyłożenia ww. projektu planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i  Gminy Szczawnica - Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, 34 – 460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub  opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) albo wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, adresu oraz z oznaczeniem nieruchomości której uwaga dotyczy.

 

Pliki do pobrania:

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik graficzny do PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZASKALSKIE 4

Załącznik graficzny do MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZASKALSKIE 4

Tagi