Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

Porządek obrad
wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej, w dniu 18 stycznia 2018 roku,
godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.


 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podpisania przez Miasto i Gminę Szczawnica umowy partnerskiej z Gminą Ochotnica Dolna oraz Gminą Krościenko dotyczącej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury wykorzystującej OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w gminach partnerskich - Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica” składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020- Oś 4 Regionalna polityka energetyczna- Działanie 4.1 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

Tagi