Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy d.s księgowości budżetowej - wydatków

OA.2110.1.2018

NFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko urzędnicze - stanowisko pracy d.s księgowości budżetowej - wydatków /sporządzona zgodnie z art. 15 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/

1. Nazwa i adres jednostki: (art. 15 ust. 2 pkt 1): Urząd Miasta i Gminy Szczawnica 34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

2. Określenie stanowiska: (art. 15 ust. 2 pkt 2): stanowisko ds. księgowości budżetowej - wydatków

3. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 15 ust. 2 pkt 3) - Pani Joanna Zachwieja zam. Szczawnica.

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko: (art. 15 ust. 2 pkt 4) – Pani Joanna Zachwieja spełnia wymogi określone w ogłoszeniu o naborze co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Niniejsza informacja podlega upowszechnieniu przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (art. 15 ust 1).

Szczawnica, dnia 19.02.2018 r.
AN

Tagi