Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, w dniu 26 lutego 2018 roku, godzina 15:00, sala posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,
b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym,
c) zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy   Szczawnica.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działki nr 250/5, 250/6 obręb 003 Jaworki.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka nr 242/4 obręb 003 Jaworki.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Szczawnica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto i Gminę Szczawnica.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zakończenie posiedzenia.    

Tagi