Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

10.04.2018

OGŁOSZENIE
KOMUNIKAT
Burmistrza Miasta i  Gminy Szczawnica    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. z późn. zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szczawnicy Uchwały Nr XLVII/328/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 marca 2018 roku, w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica „w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I z poszerzeniem
o przyległe tereny zainwestowane” przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej
w Szczawnicy z 26 lipca 2004r (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego
z 2004r. Nr 289, Poz.3146 z późn. zmianami), dla terenów oznaczonych symbolami: "A"KS7, "A"UHG5, "A"SW19 oraz części terenów oznaczonych symbolami: Lz, KDL
i KDZ, położonych w trefie B ochrony uzdrowiskowej.
Zmiana planu obejmowała będzie obowiązkowy zakres określony w art.15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zmianami). Równocześnie zawiadamiam, iż w związku, z art. 46 pkt 1), art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2016r. poz.353 z późn. zmianami), zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do ww. zmiany planu.
W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 02.05.2018 r.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica - Urząd Miejski w Szczawnicy, 34 – 460 Szczawnica, ul. Szalaya 103, albo drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Tagi