Nabór na wolne stanowisko urzędnicze IOD

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica.
 
1. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy ds. ochrony danych w tym danych osobowych - 1/1 etat

2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:
  - wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 902), w tym:
a. obywatelstwo polskie,
b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d. nieposzlakowana opinia;
e. stan zdrowia pozwalający na stanowisku urzędniczym
f. wykształcenie: wyższe
g. bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.
h. bardzo dobra znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (OJ L 119, 4.5.2016, s. 1–88),
i. wiedza dotycząca praktyk ochrony danych, w szczególności znajomość technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczeń; analizy ryzyka; dokumentacji przetwarzania i ochrony danych oraz norm technicznych odnoszących się do ochrony informacji,

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a. wykształcenie wyższe: preferowane prawo, administracja, informatyczne
b. doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych lub administracji publicznej
c. znajomość obsługi komputerowych programów biurowych i sieciowych
d. znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu
e. znajomość następujących aktów prawnych:
- ustawy o samorządzie gminnym
- ustawy o finansach publicznych
- ustawy o pracownikach samorządowych
- ustawa o dostępie do informacji publicznej
- KPA
- Instrukcja kancelaryjna
f. bardzo dobra organizacja pracy,
g. umiejętność pracy pod presją czasu,
h. dokładność i sumienność,
i. odporność na stres
j odpowiedzialność
k. umiejętność dobrej komunikacji i kontaktów interpersonalnych.

 
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm. do czasu jej obowiązywania
 
2) Wykonywania zadań inspektora ochrony danych zgodnie z art.39 ust.1 i 2 RODO tj.
a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. 2.Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
  
3) Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych a w szczególności:
a) sprawowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania…..
b) nadzorowanie opracowania i aktualizacji dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych ,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
d) prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych
e) koordynowanie zgłoszeń zbiorów danych osobowych
f) prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych
g) ciągły przegląd procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych
h) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe,
i) nadzór nad działaniami związanymi z ewentualnym naruszeniem systemu ochrony danych osobowych
j) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu ochrony danych osobowych
 
4) Wykonywanie innych zadania zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy.
 
5. Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy – pełny etat,
2) praca na terenie budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica
3) budynek Urzędu Miasta i Gminy nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
4) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
5) pierwsza umowa na stanowisku zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 m-cy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem
 
6. Informacja nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych.
W marcu br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 
7. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt,
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
6) kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o pracę
7) kserokopie dokumentów poświadczających znajomość komputerowych programów biurowych lub oświadczenie o znajomości komputerowych programów biurowych,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
9) zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o niekaralności,
10) oświadczenie kandydata o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn., Dz. U. z 2016 r., poz. 902),
11) kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
8. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko pracy d.s.: ochrony danych osobowych”, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, w Sekretariacie  bądź za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy, 34-460 Szczawnica,  ul. Szalaya 103.
Dokumenty, które wpłyną do tut. Urzędu po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się.
 
9. Informacje dodatkowe.
Po upływie terminu składania dokumentów Zespół ds. rekrutacji niezwłocznie dokona ich oceny, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych w ogłoszeniu wymagań formalnych. Kandydaci, których oferty będą spełniać ustalone wymagania formalne zostaną dopuszczeni do II-go etapu kwalifikacji oraz zostaną powiadomieni stosownym pismem lub telefonicznie o terminie, miejscu spotkania. II etap kwalifikacji czyli ustna rozmowa kwalifikacyjna obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy , wiedzy z przepisów prawych wymienionych w ogłoszeniu oraz  sprawdzająca predyspozycje  co do przydatności kandydata na stanowisku urzędniczym.
Wyniki naboru na ww. stanowisko zostaną upowszechnione na stronie internetowej  www.szczawnica.pl, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.


Szczawnica, dnia 12 kwiecień 2018 r.

 

Tagi