Spis inwentaryzacyjny nr 288

Szczawnica, 10 kwietnia 2018 r.

Znak: RLKP.6825.13.2016.WP

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej  www.szczawnica.pl  w okresie od 10.04.2018 r. do 11.05.2018 r. wyłożono do wglądu spis inwentaryzacyjny nr 288 dla działek ewid. nr 1151/1 o pow. 0,1913ha z obrębu I miasta Szczawnica, położonej w Szczawnicy stanowiących część Al. Parkowa.

Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są w Referacie Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Środków Pomocowych pokój nr 110 lub telefonicznie 18 262 2203 wew. 19.

 

Tagi