XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

RADA  MIEJSKA
W SZCZAWNICY
zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na
XLVIII zwyczajną sesję
Rady Miejskiej.

Sesja odbędzie się 26 kwietnia 2018 roku, o godzinie 15:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

       
Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres od XLVII sesji zwyczajnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej za okres od XLVII sesji zwyczajnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w roku 2017 – wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Krościenku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szczawnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalenia i przekazywania z budżetu Miasta i Gminy Szczawnica środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług przez samorządowy zakład budżetowy – Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy. 
13. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania.
14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
15. Zakończenie sesji.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja

Tagi