Wspólne posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska

PORZĄDEK OBRAD
wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych  i Ochrony Środowiska, 21 maja 2018 roku, godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku: pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego, logopedy oraz doradcy zawodowego.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w Warszawie.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
8. Omówienie pism skierowanych do Rady Miejskiej.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi