XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

RADA  MIEJSKA
W SZCZAWNICY

zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na

XLIX zwyczajną sesję
Rady Miejskiej.


Sesja odbędzie się 28 maja 2018 roku, o godzinie 15:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103.

       
Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności za okres od XLVIII sesji zwyczajnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej za okres od XLVIII sesji zwyczajnej.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na stanowisku: pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego, logopedy oraz doradcy zawodowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej w Warszawie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
12. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania.
13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.    

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja

Tagi